Informacje o stowarzyszeniu


Stowarzyszenie „Jestem” powstało 28. XII. 93r. Działa na terenie miasta Płocka i powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Swoją ofertę kieruje do osób niepełnosprawnych intelektualnie i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w każdym wieku. Główne cele Stowarzyszenia to:

 • Wszechstronne działania na rzecz stworzenia warunków do pełnego rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym oraz poprawy ich wizerunku w społeczeństwie.
 • Pomoc rodzinom borykającym się z problemem niepełnosprawności.
 • Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej.
 • Wspomaganie rozwoju psychoruchowego małych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Ośrodku Pomocy Rewalidacyjnej.
 • Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku.
 • Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz obozów integracyjnych.
 • Propagowanie wizerunku osób niepełnosprawnych w mediach.
 • Organizowanie imprez integracyjnych (bale karnawałowe, pikniki, rajdy, olimpiady sportowe)
 • Prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy.

Jedną z form działalności jest Warsztat Terapii Zajęciowej w Płocku (ul. Kochanowskiego 7), utworzony 15.XII.1995r. w którym prowadzimy rehabilitację zawodową i społeczną dla 15 uczestników. Warsztat prowadzi 3 pracownie terapeutyczne: krawiecko – zabawkarską, rękodzieła, w drewnie i szkle.

Stowarzyszenie powołało także do życia w lipcu 1998r. Ośrodek Pomocy Rewalidacyjnej, dla małych dzieci niepełnosprawnych od 0 do 7 roku życia, a także ich rodzin. Ośrodek oferuje pomoc poprzez następujące formy:

 • obserwację dzieci przez specjalistów (psycholog, pedagog specjalny, logopeda, rehabilitant),
 • wsparcie psychologiczne rodziców,
 • indywidualne zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem prowadzone przez terapeutów,
 • zajęcia stymulujące pracę zmysłów w Sali Doświadczania Świata.

W 2000 roku organizacja podpisała wieloletnią umowę z PFRON w ramach programu PARTNER. Umowa PARTNER zapewniła aktywną działalność ośrodka i pomoc wielu małym dzieciom niepełnosprawnym. Od grudnia 2006 r. wspólnie z TPD, Stowarzyszenie prowadzi dodatkową terapię wielozmysłową dzieci niepełnosprawnych w ramach świetnie wyposażonej Sali Doświadczania Świata.Od wielu lat Stowarzyszenie organizuje dla swoich podopiecznych bale karnawałowe z paczkami, które sprawiają im wiele radości. Do pomocy angażuje wolontariuszy z Policealnej Szkoły Medycznej w Płocku. Corocznie organizuje obozy integracyjne dla młodzieży niepełnosprawnej z udziałem wolontariuszy. Stowarzyszenie przeprowadziło sześć olimpiad sportowych dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, które były okazją do integracji warsztatów naszego rejonu. Dzięki tym sportowym zmaganiom osoby niepełnosprawne mogły zaprezentować swoje możliwości, sprawdzić się w różnych dyscyplinach sportowych, a przede wszystkim dobrze się bawić.Stowarzyszenie jest inicjatorem pikników integracyjnych na pożegnanie lata organizowanych dla podopiecznych pięciu Warsztatów Terapii Zajęciowej miasta Płocka. Pikniki są okazją do bliższego poznania się i przeżywania wspólnej radości.

Stowarzyszenie „JESTEM” jako organizacja lokalna i działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością umysłową z terenu miasta Płocka i okolic z powodzeniem realizuje swoją misję poprawy wizerunku tych osób i zapewnia im aktywne uczestniczenie w różnych sferach życia społecznego. Wpisało się wyraziście w świadomość społeczności lokalnej i władz miasta Płocka oraz władz powiatów.