Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Jestem” powstał w 1995r. Działa na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i Rozporządzenia MGPIPS w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Realizuje rehabilitację społeczną z elementami przygotowania zawodowego dla 20 podopiecznych – osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Zajęcia odbywają się w godz. 8.00 – 15.00

Główne cele WTZ


Podstawowym celem działania WTZ jest rehabilitacja zmierzająca do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania do samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie na miarę jego możliwości. Oprócz rehabilitacji, celem WTZ jest promowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Formy i metody działalności rehabilitacyjnej:

Rehabilitacja zawodowa: osób niepełnosprawnych w WTZ prowadzona jest w oparciu o indywidualny program rehabilitacji, dostosowany do aktualnego poziomu umiejętności i możliwości każdego uczestnika. Zajęcia odbywają się w czterech pracowniach: krawieckiej, rękodzieła, technik różnych oraz plastycznej. Uczestnicy są uczeni wykonywania prostych czynności manualnych związanych z profilem pracowni w zakresie prac krawieckich, dziewiarskich, porządkowych, stolarskich, plastycznych etc. Pracują nad poprawą motywacji i tempa pracy, przestrzegania dyscypliny pracy, samodzielnego planowania, kontrolowania i wykonywania zadania. Ćwiczą cechy dobrego pracownika takie jak: samodzielność, punktualność, odpowiedzialność za powierzone zadania, wytrwałość, terminowość, współpraca w grupie, planowanie itp. Ponadto są motywowani do podjęcia zatrudnienia w przyszłości, przełamują obawy i lęki związane z zatrudnieniem poprzez podkreślanie wartości pracy. W ramach terapii zajęciowej rozwijano umiejętności manualne uczestników poprzez następujące techniki pracy:

Pracownia rękodzieła: - wyrób ozdób ze szkła i drewna, zajęcia z malowania, rzeźbienia i klejenia drewna, zajęcia z obróbki szkła witrażowego (cięcie, szlifowanie, klejenie, łączenie szkła z drewnem, lutowanie, fugowanie, patynowanie), zajęcia z papieroplastyki.

Pracownia krawiecka: - zajęcia krawieckie (szycie ręczne i maszynowe), wykonywanie zabawek pluszowych, patchworków i aplikacji, zajęcia hafciarskie.

Pracownia technik różnych: - wyrób ozdób ze sklejki i mas plastycznych, wyrób stroików świątecznych, wykonywanie kart okolicznościowych i zaproszeń, praca na komputerze i obsługa maszyn biurowych, wykonywanie biżuterii i ozdób do odzieży.

Pracownia plastyczna: -w terapii wykorzystywane są różnorodne techniki plastyczne, takie jak: malowanie, rysowanie, malowanie na szkle, prace z papieru, bibuły, gliny, gipsu itp.

Rehabilitacja społeczna:

W WTZ prowadzona jest rehabilitacja mająca na celu poprawienie sprawności psychospołecznej uczestników. Uczestnicy są motywowani do zwiększania samodzielności w codziennych czynnościach a także zachęcani do podejmowania aktywności społecznej i poprawnej komunikacji z otoczeniem. Uczeni są rozwiązywania problemów oraz właściwych zachowań w miejscach publicznych i podczas różnych uroczystości. Uczestnicy biorą udział w imprezach organizowanych przez WTZ. Pod opieką instruktorów wychodzą do kina, teatru, restauracji. Biorą udział w różnych imprezach sportowych, kulturalnych i integracyjnych organizowanych na terenie miasta. Współorganizują uroczystości wewnątrz warsztatowe: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Chłopaka, Mikołajki itp. W ramach zajęć terapeutycznych prowadzone są następujące treningi:

  • trening w zakresie czynności życia codziennego i gospodarstwa domowego (przyrządzanie posiłków, prace porządkowe w domu),
  • spotkania społeczności WTZ, mające na celu rozwój umiejętności w zakresie odpowiedniego zachowania się i rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych, ćwiczenia aktywności w sytuacjach społecznych, ćwiczenia w pełnieniu roli uczestnika WTZ i przyszłego pracownika,
  • wsparcie psychologiczne,
  • trening w zakresie samoobsługi i higieny osobistej,
  • trening w zakresie wyglądu zewnętrznego,
  • trening ekonomiczny
  • Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji. Programy są okresowo oceniane, modyfikowane i doskonalone. Organem decydującym o procesie rehabilitacji jest Rada Programowa Warsztatu (kierownik, psycholog, instruktorzy). Jednak nic nie jest realizowane wbrew woli uczestników, ponieważ są traktowani jak osoby mające pełne prawo do decydowania o sobie i własnym życiu. Instruktorzy organizują pracę uczestników tak, by w pełni wykorzystać ich potencjał, zmotywować do jak największej samodzielności, z odpowiednią ilością wsparcia, ustalaną dla każdego indywidualnie. W WTZ powstaje wiele ciekawych prac, które są sprzedawane na specjalnie zorganizowanych kiermaszach lub bezpośrednio na terenie placówki. Dochód uzyskany ze sprzedaży jest przeznaczany na cele integracyjne uczestników. WTZ przy Stowarzyszeniu „JESTEM” to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą zaspokajać potrzebę akceptacji, poczucia własnej wartości i użyteczności. Mogą także rozwijać się w sferze społecznej i odnaleźć swoje miejsce w życiu. Rehabilitacja realizowana w WTZ rozwija ich zainteresowania i możliwości twórcze oraz daje im szansę na godne życie i należne miejsce w społeczeństwie.