„TWOJA POMOC - MÓJ SUKECES- terapia dzieci niepełnosprawnych” - drugi rok realizacji projektu trwa od 1 kwietnia 2023r. do 31 marca 2024 r.

5 czerwiec 2023r.

Drugi rok niniejszego projektu jest współfinansowany ze środków PFRON w kwocie: 446 510,00. Koszt całego projektu w drugim roku realizacji wynosi: 514 950,00.

Wkład własny: 48 440,00, w tym dofinansowanie z Gminy Miasto Płock: 30 000,00, środki własne ze źródeł niepublicznych: 18 440,00.

Termin realizacji projektu:

Projekt będzie on realizowany od 1 kwietnia 2022r. do 31 marca 2025 r. Obejmuje przeprowadzenie zajęć usprawniających indywidualnych z 44 dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 0 do 7-9 roku życia.

Drugi rok realizacji projektu trwa od 1 kwietnia 2023r. do 31 marca 2024 r.

Nazwa projektu:

„TWOJA POMOC - MÓJ SUKECES- terapia dzieci niepełnosprawnych”.

Warunki rekrutacji do projektu:

Dzieci biorące udział w projekcie są obecnie podopiecznymi prowadzonego przez Stowarzyszenie "Jestem" Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej i wymagają kontynuacji terapii. Pochodzą z miasta Płocka i subregionu płockiego tj. powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Są to dzieci z aktualnymi orzeczeniami o niepełnosprawności. Zagrożenia realizacji projektu mogą być spowodowane nieobecnością dziecka na zajęciach z powodu choroby lub uczestniczenia w rehabilitacji ruchowej (turnusy). Mimo nieobecności, dziecko odbędzie zajęcia terapeutyczne zgodnie z przydziałem w innym terminie. Jeśli rodzic nie wyrazi chęci zrealizowania zajęć, będą one przyznane innemu dziecku. Wówczas niektóre dzieci będą miały więcej zajęć w miesiącu, inne mniej. Liczba zajęć przeprowadzona przez jednego terapeutę nie zmieni się. Innym zagrożeniem może być nieobecność terapeuty (spowodowana chorobą). Wówczas zajęcia z dzieckiem zostaną także przełożone na inny termin. Kiedy rodzic zrezygnuje z terapii z powodu obiektywnych przyczyn, w miejsce tego beneficjenta zostanie przyjęte nowe dziecko, dla którego terapeuci ułożą IPD, dokonując wcześniej diagnozy funkcjonalnej. Z doświadczenia wiemy, że nie wszystkie przyjęte dzieci będą potrzebowały terapii logopedycznej. W takich przypadkach ich godziny zostaną przydzielone innym dzieciom najbardziej potrzebującym. O tym zadecyduje zespół terapeutów.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

Dzieci niepełnosprawne będą usprawniane w zależności od potrzeb przez następujących specjalistów: pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, rehabilitanta, terapeutę usprawniania ręki. W sumie w ramach pierwszego projektu przewidzianych jest 4587 godzin pracy z dziećmi.

Miejsce realizacji zajęć:

Zajęcia będą się odbywały w Ośrodku Pomocy Rewalidacyjnej przy Stowarzyszeniu JESTEM w Płocku ul. 3-go Maja 16. Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00/9.00-18.00, w salach Stowarzyszenia odpowiednio przygotowanych z wykorzystaniem zgromadzonych przez Stowarzyszenie pomocy psychoedukacyjnych i sprzętu specjalistycznego. Będą trwały każdorazowo 60 minut. Rodzic może uczestniczyć w tych zajęciach lub otrzymywać informację o ich przebiegu. Specjaliści będą także udzielać informacji, porad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. Zajęcia będą miały na celu wspomaganie rozwoju dzieci, maksymalne ich usprawnianie w każdej zaburzonej sferze, aby w efekcie uzyskać u nich jak największą samodzielność w codziennym funkcjonowaniu. Szczegółowe działania podejmowane z dzieckiem zostaną zaplanowane w Indywidualnych Planach Działania.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu: łącznie 4620 godzin

Zajęcia pedagogiczne: 1452 godziny zajęć (2 pedagogów specjalnych),

Zajęcia logopedyczne: 1452 godziny zajęć (2 logopedów),

Zajęcia z integracji sensorycznej: 858 godzin zajęć (3 terapeutów),

Zajęcia rehabilitacyjne: 429 godzin zajęć (1rehabilitant),

Zajęcia z terapii ręki: 429 godzin zajęć (1 pedagog)

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

Wybranie 44 dzieci niepełnosprawnych do projektu – kwiecień 2023 r.

Ułożenie Indywidualnego Planu Działania dla nowych dzieci w ramach przyjęć – kwiecień, maj 2023 r.

Przeprowadzenie zajęć pedagogicznych - od 1 kwietnia 2023 r, do 31 marca 2024 r. (z pominięciem sierpnia 2023 r. miesiąc urlopowy)

Przeprowadzenie zajęć logopedycznych - od 1 kwietnia 2023 r, do 31 marca 2024 r. (z pominięciem sierpnia 2023 r. miesiąc urlopowy)

Przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych - od 1 kwietnia 2023 r, do 31 marca 2024 r. (z pominięciem sierpnia 2023 r. miesiąc urlopowy)

Przeprowadzenie zajęć z terapii ręki - od 1 kwietnia 2023 r, do 31 marca 2024 r. (z pominięciem sierpnia 2023 r. miesiąc urlopowy)

Przeprowadzenie zajęć z integracji sensorycznej - od 1 kwietnia 2023 r, do 31 marca 2024r. (z pominięciem sierpnia 2023 r. miesiąc urlopowy)

Wrzesień 2023 r.

Złożono sprawozdanie częściowe z realizacji projektu. W okresie sprawozdawczym za okres od 1 kwietnia 2023 do 6 września 2023 r. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 1680 godzin zajęć, w tym: 528 godzin terapii pedagogicznej, 529 godzin terapii logopedycznej, 311 godzin zajęć z integracji sensorycznej, 156 godzin usprawniania rehabilitacyjnego, 156 godzin zajęć z terapii ręki.

W załączeniu sprawozdanie częściowe z realizacji projektu

5 kwiecień 2024r.

Minął drugi rok realizacji projektu pn. „Twoja pomoc mój sukces – terapia dzieci niepełnosprawnych” współfinansowanego głównie przez PFRON. Całkowite koszty projektu wynosiły: 514 965,18 zł. PFRON dofinansował realizację projektu w terminie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. do łącznej kwoty 466 510,00 zł. Stowarzyszenie wniosło wkład własny w realizację projektu do wysokości 48 455,18 zł. Wkład własny stanowi: wkład finansowy ze środków Stowarzyszenia: 18 455,74 zł. , wkład własny z Gminy Miasto Płock: 29 999,44 zł. Stowarzyszenie przygotowuje do PFRON dokumenty dot. rozliczenia końcowego projektu (w załączeniu sprawozdanie merytoryczne końcowe). W drugim okresie finansowania uczestniczyło 46 dzieci, w tym 2 odeszło z różnych przyczyn (ukończony wiek 8 lat, zmian miejsca zamieszkania, przejście do innej placówki, zły stan zdrowia itp.) W okresie sprawozdawczym tj. od kwietnia 2023 r. do marca 2024 r. przeprowadzono łącznie 4620 godziny zajęć: 1452 godziny terapii pedagogicznej, 1452 godziny terapii logopedycznej, 858 godzin zajęć z integracji sensorycznej, 429 godzin usprawniania rehabilitacyjnego, 429 godzin zajęć z terapii ręki. Główny cel programowy projektu tj. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych został osiągnięty u niektórych dzieci w większym zakresie, u innych w mniejszym. Usprawnianie dzieci niepełnosprawnych rozkłada się w czasie i wymaga systematyczności ze strony rodziców dzieci, zastosowania wskazówek podanych przez terapeutów, współpracy rodziców i terapeutów, pracy rodziców z dziećmi w domu, cierpliwości zarówno rodziców jak i terapeutów. Zajęcia w ośrodku prowadzone z dużym zaangażowaniem specjalistów i rodziców, na bieżąco przynoszą efekty. Efekty czasami były niewielkie, ale cieszyły. Małe kroczki to przodu to duże zwycięstwa zwłaszcza u tych najbardziej zaburzonych dzieci. Terapeuci pracujący w w/w projekcie mają duże doświadczenie w usprawnianiu małych dzieci, potrafią motywować rodziców i pokazywać najdrobniejsze sukcesy podopiecznych. Wszystkie zaplanowane zajęcia odbyły się. Terapeuci dokonali oceny funkcjonalnej swoich podopiecznych na końcu drugiego roku realizacji projektu, w miesiącu marcu 2024r. Wszelkie zmiany zostały zapisane w arkuszach oceny funkcjonalnej i są wyznacznikiem do dalszej terapii w nowym projekcie.

W załączeniu sprawozdanie końcowe z realizacji projektu

„TWOJA POMOC - MÓJ SUKECES- terapia dzieci niepełnosprawnych” - pierwszy rok realizacji projektu trwa od 1 kwietnia 2022r. do 31 marca 2023 r.

11 kwiecień 2022r.

Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków PFRON w kwocie: 396 600,00 / 401 380,00 (dodano 31 780,00 w związku z inflacją).

Koszt całego projektu w pierwszym roku realizacji wynosi: 415 200,00 / 446 980,00.

Wkład własny: 45 600,00, w tym dofinansowanie z Gminy Miasto Płock: 29 000,00, środki własne ze źródeł niepublicznych: 16 600,00

Termin realizacji projektu:

Projekt będzie on realizowany od 1 kwietnia 2022r. do 31 marca 2025 r. Obejmuje przeprowadzenie zajęć usprawniających indywidualnych z 44 dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 0 do 7-9 roku życia. Pierwszy rok realizacji projektu trwa od 1 kwietnia 2022r. do 31 marca 2023 r.

Nazwa projektu: „TWOJA POMOC - MÓJ SUKECES- terapia dzieci niepełnosprawnych”.

Warunki rekrutacji do projektu:

Dzieci biorące udział w projekcie są obecnie podopiecznymi prowadzonego przez Stowarzyszenie "Jestem" Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej i wymagają kontynuacji terapii. Pochodzą z miasta Płocka i subregionu płockiego tj. powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Są to dzieci z aktualnymi orzeczeniami o niepełnosprawności. Zagrożenia realizacji projektu mogą być spowodowane nieobecnością dziecka na zajęciach z powodu choroby lub uczestniczenia w rehabilitacji ruchowej (turnusy). Mimo nieobecności, dziecko odbędzie zajęcia terapeutyczne zgodnie z przydziałem w innym terminie. Jeśli rodzic nie wyrazi chęci zrealizowania zajęć, będą one przyznane innemu dziecku. Wówczas niektóre dzieci będą miały więcej zajęć w miesiącu, inne mniej. Liczba zajęć przeprowadzona przez jednego terapeutę nie zmieni się. Innym zagrożeniem może być nieobecność terapeuty (spowodowana chorobą). Wówczas zajęcia z dzieckiem zostaną także przełożone na inny termin. Kiedy rodzic zrezygnuje z terapii z powodu obiektywnych przyczyn, w miejsce tego beneficjenta zostanie przyjęte nowe dziecko, dla którego terapeuci ułożą IPD, dokonując wcześniej diagnozy funkcjonalnej. Z doświadczenia wiemy, że nie wszystkie przyjęte dzieci będą potrzebowały terapii logopedycznej. W takich przypadkach ich godziny zostaną przydzielone innym dzieciom najbardziej potrzebującym. O tym zadecyduje zespół terapeutów.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

Dzieci niepełnosprawne będą usprawniane w zależności od potrzeb przez następujących specjalistów: pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, rehabilitanta, terapeutę usprawniania ręki. W sumie w ramach pierwszego projektu przewidzianych jest 4587 godzin pracy z dziećmi.

Miejsce realizacji zajęć:

Zajęcia będą się odbywały w Ośrodku Pomocy Rewalidacyjnej przy Stowarzyszeniu JESTEM w Płocku ul. 3-go Maja 16. Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty (niektóre soboty), w godzinach 9.00-18.00, w salach Stowarzyszenia odpowiednio przygotowanych z wykorzystaniem zgromadzonych przez Stowarzyszenie pomocy psychoedukacyjnych i sprzętu specjalistycznego. Będą trwały każdorazowo 60 minut.

Rodzic może uczestniczyć w tych zajęciach lub otrzymywać informację o ich przebiegu. Specjaliści będą także udzielać informacji, porad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. Zajęcia będą miały na celu wspomaganie rozwoju dzieci, maksymalne ich usprawnianie w każdej zaburzonej sferze, aby w efekcie uzyskać u nich jak największą samodzielność w codziennym funkcjonowaniu. Szczegółowe działania podejmowane z dzieckiem zostaną zaplanowane w Indywidualnych Planach Działania.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu: łącznie 4620 godzin

Zajęcia pedagogiczne: 1452 godziny zajęć (2 pedagogów specjalnych),

Zajęcia logopedyczne: 1452 godziny zajęć (2 logopedów),

Zajęcia z integracji sensorycznej: 858 godzin zajęć (3 terapeutów),

Zajęcia rehabilitacyjne: 429 godzin zajęć (1rehabilitant),

Zajęcia z terapii ręki: 429 godzin zajęć (2 pedagogów)

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

Wybranie 44 dzieci niepełnosprawnych do projektu – kwiecień 2022 r.

Ułożenie Indywidualnego Planu Działania dla nowych dzieci w ramach przyjęć – kwiecień, maj 2022 r.

Przeprowadzenie zajęć pedagogicznych - od 1 kwietnia 2022 r, do 31 marca 2032 r. (z pominięciem sierpnia 2022 r. miesiąc urlopowy)

Przeprowadzenie zajęć logopedycznych - od 1 kwietnia 2022 r, do 31 marca 2023 r. (z pominięciem sierpnia 2022 r. miesiąc urlopowy)

Przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych - od 1 kwietnia 2022 r, do 31 marca 2023 r. (z pominięciem sierpnia 2022 r. miesiąc urlopowy)

Przeprowadzenie zajęć z terapii ręki - od 1 kwietnia 2022 r, do 31 marca 2023 r. (z pominięciem sierpnia 2022 r. miesiąc urlopowy)

Przeprowadzenie zajęć z integracji sensorycznej - od 1 kwietnia 2022 r, do 31 marca 2023r. (z pominięciem sierpnia 2022 r. miesiąc urlopowy)

Wrzesień 2022 r.

Złożono sprawozdanie częściowe z realizacji projektu. W okresie sprawozdawczym tj. od kwietnia do końca sierpnia 2022 r. przeprowadzono łącznie 1676 godzin zajęć, w tym: 524 godzin terapii pedagogicznej, 528 godzin terapii logopedycznej, 310 godzin zajęć z integracji sensorycznej, 156 godzin usprawniania rehabilitacyjnego, 153 godzin zajęć z terapii ręki. Jedna osoba niepełnosprawna odeszła z projektu ze względu na limity wiekowe i osiągnięte efekty. Jedno dziecko zmarło.

W załączeniu sprawozdanie częściowe z realizacji projektu

Grudzień 2022 r.

W związku z inflacją, w grudniu 2022 r. podpisaliśmy z PFRON aneks do umowy na zwiększenie kwoty dofinansowania o 31 780,00 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) do projektu pn. „Twoja pomoc mój sukces – terapia dzieci niepełnosprawnych”.

Marzec 2023 r.

Minął pierwszy rok realizacji projektu pn. „Twoja pomoc mój sukces – terapia dzieci niepełnosprawnych” współfinansowanego głównie przez PFRON. Całkowite koszty projektu wynosiły: 447 258,14 (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 14/100). PFRON dofinansował realizację projektu w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. do łącznej kwoty 401 380,00 zł (słownie złotych: czterysta jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt 00/100). Stowarzyszenie wniosło wkład własny w realizację projektu do wysokości 45 600,14 (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 14/100). Wkład własny stanowi: wkład finansowy ze środków Stowarzyszenia: 16 878,14 (słownie złotych: szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 14/100), wkład własny z Gminy Miasto Płock: 29 000,00 (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy 00/100). W dniu 17 kwietnia 2023r. Stowarzyszenie złożyło do PFRON dokumenty dot. rozliczenia końcowego projektu (w załączeniu sprawozdanie merytoryczne końcowe). W pierwszym okresie finansowania uczestniczyło 49 dzieci, w tym 5 odeszło z różnych przyczyn (ukończony wiek 8 lat, zmian miejsca zamieszkania, przejście do innej placówki, zły stan zdrowia itp.) W okresie sprawozdawczym tj. od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r. przeprowadzono łącznie 4620 godziny zajęć: 1452 godziny terapii pedagogicznej, 1452 godziny terapii logopedycznej, 858 godzin zajęć z integracji sensorycznej, 429 godzin usprawniania rehabilitacyjnego, 429 godzin zajęć z terapii ręki. Główny cel programowy projektu tj. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych został osiągnięty u niektórych dzieci w większym zakresie, u innych w mniejszym. Usprawnianie dzieci niepełnosprawnych rozkłada się w czasie i wymaga systematyczności ze strony rodziców dzieci, zastosowania wskazówek podanych przez terapeutów, współpracy rodziców i terapeutów, pracy rodziców z dziećmi w domu, cierpliwości zarówno rodziców jak i terapeutów. Zajęcia w ośrodku prowadzone z dużym zaangażowaniem specjalistów i rodziców, na bieżąco przynoszą efekty. Efekty czasami były niewielkie, ale cieszyły. Małe kroczki to przodu to duże zwycięstwa zwłaszcza u tych najbardziej zaburzonych dzieci. Terapeuci pracujący w w/w projekcie mają duże doświadczenie w usprawnianiu małych dzieci, potrafią motywować rodziców i pokazywać najdrobniejsze sukcesy podopiecznych. Wszystkie zaplanowane zajęcia odbyły się. Terapeuci dokonali oceny funkcjonalnej swoich podopiecznych na końcu pierwszego roku realizacji projektu, w miesiącu marcu 2023r. Wszelkie zmiany zostały zapisane w arkuszach oceny funkcjonalnej i są wyznacznikiem do dalszej terapii w nowym projekcie.

Sprawozdanie końcowe z projektu

„Będę bardziej samodzielny – terapia dzieci niepełnosprawnych”. (projekt 3 letni)

Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa zadania: „Będę bardziej samodzielny – terapia dzieci niepełnosprawnych”. (projekt 3 letni)

Dofinansowanie: 856 480,00

Całkowita wartość: 988 986,00

Krótki opis zadania:

Niniejszy projekt obejmuje przeprowadzenie zajęć usprawniających indywidualnych z 44 dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 0 do 7-9 roku życia. Dzieci te są podopiecznymi prowadzonego przez Stowarzyszenie "Jestem" Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej i wymagają specjalnej terapii wspomagającej ich rozwój. Pochodzą z miasta Płocka i subregionu płockiego tj. powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Są to dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, które będą usprawniane w zależności od potrzeb przez następujących specjalistów: pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, rehabilitanta, terapeutę usprawniania ręki.

1/ W roku 2019/2020 zrealizowano 4488 godzin pracy z dziećmi, w tym: 1433 godziny terapii pedagogicznej (2 pedagogów specjalnych), 1440 godzin terapii logopedycznej (2 logopedów), 832 godzin zajęć z integracji sensorycznej (2 terapeutów), 416 godzin zajęć rehabilitacyjnych (1 rehabilitant), 367 godzin zajęć z zakresu terapii ręki (1 terapeuta usprawniania ręki).

2/ W roku 2020/2021 zrealizowano 4587 godzin pracy z dziećmi, w tym: 1452 godzin terapii pedagogicznej (2 pedagogów specjalnych), 1452 godzin terapii logopedycznej (2 logopedów), 858 godzin zajęć z integracji sensorycznej (3 terapeutów), 429 godzin zajęć rehabilitacyjnych (1 rehabilitant), 396 godzin zajęć z terapii ręki (2 terapeutów usprawniania ręki).

3/ W roku 2021/2022 przewidzianych jest 4587 godzin pracy z dziećmi, w tym: 1452 godziny terapii pedagogicznej (2 pedagogów specjalnych), 1452 godziny terapii logopedycznej (2 logopedów), 858 godzin zajęć z integracji sensorycznej (3 terapeutów), 429 godzin zajęć rehabilitacyjnych (1 rehabilitant), 396 godzin zajęć z zakresu terapii ręki (2 terapeutów usprawniania ręki).

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty, w godzinach 9.00-18.00, w soboty w godzinach 8.00-14.00 w salach Stowarzyszenia odpowiednio przygotowanych z wykorzystaniem zgromadzonych przez Stowarzyszenie pomocy psychoedukacyjnych i sprzętu specjalistycznego. Trwają każdorazowo 60 minut (w tym konsultacje/rozmowy z rodzicami). Rodzic może uczestniczyć w zajęciach lub otrzymywać informację o ich przebiegu. Specjaliści udzielają informacji, porad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. Zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju dzieci, maksymalne ich usprawnianie w każdej zaburzonej sferze, aby w efekcie uzyskać u nich jak największą samodzielność w codziennym funkcjonowaniu (szczegółowe cele odnoszą się do każdego rodzaju zajęć i są zamieszczane w projektach). Szczegółowe działania podejmowane z dzieckiem są zaplanowane w Indywidualnych Planach Działania (IPD). IPD są otwarte tzn., że terapeuci w każdej chwili mogą wprowadzać zmiany stosowne do rozwoju dzieci ich postępów. Terapeuci po przeprowadzeniu zajęć sporządzają krótkie notatki, które są opatrzone bieżącą datą. Pod nimi podpisują się terapeuci i rodzice.

Ten sam projekt jest dofinansowany z państwowych funduszy celowych – Gminy Miasto Płock. W roku 2019 realizowany był pod nazwą: „Moja szansa na samodzielność – terapia dzieci niepełnosprawnych wsparcie ich rodzin”. (w oparciu o umowę 3 – letnią z 2017 r.)

Dofinansowanie wynosiło: 45 000,00

W roku 2020 realizowany był pod nazwą: „Będę bardziej samodzielny – terapia dzieci niepełnosprawnych wsparcie ich rodzin”.

Dofinansowanie wynosiło: 50 000,00

W roku 2021 realizowany był pod nazwą: „Będę bardziej samodzielny – terapia dzieci niepełnosprawnych wsparcie ich rodzin”.

Dofinansowanie wynosiło: 40 000,00

Całość dofinansowania: 135 000,00

„Będę bardziej samodzielny - terapia dzieci niepełnosprawnych” trzeci rok realizacji projektu 01 kwiecień 2021r. – 31 marzec 2022r.

9 kwiecień 2021r.

Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków PFRON w kwocie: 301 276,00. Koszt całego projektu w trzecim roku realizacji wynosi: 344 376,00.

Termin realizacji projektu:

Trzeci rok będzie on realizowany od 1 kwietnia 2021r. do 31 marca 2022 r. Obejmuje przeprowadzenie zajęć usprawniających indywidualnych z 44 dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 0 do 7-9 roku życia.

Warunki rekrutacji do projektu:

Dzieci biorące udział w projekcie są obecnie podopiecznymi prowadzonego przez Stowarzyszenie "Jestem" Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej i wymagają kontynuacji terapii. Pochodzą z miasta Płocka i subregionu płockiego tj. powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Są to dzieci z aktualnymi orzeczeniami o niepełnosprawności.

Zagrożenia realizacji projektu mogą być spowodowane nieobecnością dziecka na zajęciach z powodu choroby lub uczestniczenia w rehabilitacji ruchowej (turnusy). Mimo nieobecności, dziecko odbędzie zajęcia terapeutyczne zgodnie z przydziałem w innym terminie. Jeśli rodzic nie wyrazi chęci zrealizowania zajęć, będą one przyznane innemu dziecku. Wówczas niektóre dzieci będą miały więcej zajęć w miesiącu, inne mniej. Liczba zajęć przeprowadzona przez jednego terapeutę nie zmieni się. Innym zagrożeniem może być nieobecność terapeuty (spowodowana chorobą). Wówczas zajęcia z dzieckiem zostaną także przełożone na inny termin. Kiedy rodzic zrezygnuje z terapii z powodu obiektywnych przyczyn, w miejsce tego beneficjenta zostanie przyjęte nowe dziecko, dla którego terapeuci ułożą IPD, dokonując wcześniej diagnozy funkcjonalnej. Z doświadczenia wiemy, że nie wszystkie przyjęte dzieci będą potrzebowały terapii logopedycznej. W takich przypadkach ich godziny zostaną przydzielone innym dzieciom najbardziej potrzebującym. O tym zadecyduje zespół terapeutów.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

Dzieci niepełnosprawne będą usprawniane w zależności od potrzeb przez następujących specjalistów: pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, rehabilitanta, terapeutę usprawniania ręki. W sumie w ramach projektu przewidzianych jest 4587 godzin pracy z dziećmi.

Miejsce realizacji zajęć:

Zajęcia będą się odbywały w Ośrodku Pomocy Rewalidacyjnej przy Stowarzyszeniu JESTEM w Płocku ul. 3-go Maja 16. Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty (niektóre soboty), w godzinach 9.00-18.00, w soboty w godzinach 8.00-14.00 w salach Stowarzyszenia odpowiednio przygotowanych z wykorzystaniem zgromadzonych przez Stowarzyszenie pomocy psychoedukacyjnych i sprzętu specjalistycznego. Będą trwały każdorazowo 60 minut. Rodzic może uczestniczyć w tych zajęciach lub otrzymywać informację o ich przebiegu. Specjaliści będą także udzielać informacji, porad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

Zajęcia będą miały na celu wspomaganie rozwoju dzieci, maksymalne ich usprawnianie w każdej zaburzonej sferze, aby w efekcie uzyskać u nich jak największą samodzielność w codziennym funkcjonowaniu. Szczegółowe działania podejmowane z dzieckiem zostaną zaplanowane w Indywidualnych Planach Działania.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

Zajęcia pedagogiczne: 1452 godziny zajęć (2 pedagogów specjalnych),

Zajęcia logopedyczne: 1452 godziny zajęć (2 logopedów),

Zajęcia z integracji sensorycznej: 858 godzin zajęć (3 terapeutów),

Zajęcia rehabilitacyjne: 429 godzin zajęć (1rehabilitant),

Zajęcia z terapii ręki: 396 godzin zajęć (2 pedagogów)

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

Wybranie 44 dzieci niepełnosprawnych do projektu – kwiecień 2021 r.

Ułożenie Indywidualnego Planu Działania dla nowych dzieci w ramach przyjęć – kwiecień, maj 2021 r.

Przeprowadzenie zajęć pedagogicznych - od 1 kwietnia 2021 r, do 31 marca 2022 r. (z pominięciem sierpnia 2021 r. miesiąc urlopowy)

Przeprowadzenie zajęć logopedycznych - od 1 kwietnia 2021 r, do 31 marca 2022 r. (z pominięciem sierpnia 2021 r. miesiąc urlopowy)

Przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych - od 1 kwietnia 2021 r, do 31 marca 2022 r. (z pominięciem sierpnia 2021 r. miesiąc urlopowy)

Przeprowadzenie zajęć z terapii ręki - od 1 kwietnia 2021 r, do 31 marca 2022 r. (z pominięciem sierpnia 2021 r. miesiąc urlopowy)

Przeprowadzenie zajęć z integracji sensorycznej - od 1 kwietnia 2021 r, do 31 marca 2022r. (z pominięciem sierpnia 2021 r. miesiąc urlopowy)

Wrzesień 2021 r.

Złożono sprawozdanie częściowe z realizacji projektu. W okresie sprawozdawczym tj. od marca do końca sierpnia 2021 r. przeprowadzono łącznie 1658 godzin zajęć, w tym: 519 godzin terapii pedagogicznej, 528 godzin terapii logopedycznej, 309 godzin zajęć z integracji sensorycznej, 156 godzin usprawniania rehabilitacyjnego, 146 godzin zajęć z terapii ręki. Trzy osoby niepełnosprawne odeszły z projektu ze względu na limity wiekowe i osiągnięte efekty. Jedno dziecko na prośbę matki odeszło ze względu na stan zdrowia.

W załączeniu sprawozdanie częściowe z realizacji projektu

31 marzec 2022r. Zakończenie projektu: W marcu terapeuci opisali postępy podopiecznych - dzieci niepełnosprawnych biorących udział w projekcie. Postępy zostały zamieszczone w EGW. Terapeuci wypełnili także Arkusze Diagnoz w zakresie prowadzonych przez nich zajęć, co pomogło porównać funkcjonowanie dzieci przed i po terapii. W okresie sprawozdawczym tj. od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. przeprowadzono łącznie 4587 godzin zajęć, w tym: 1452 godzin terapii pedagogicznej, 1452 godzin terapii logopedycznej, 858 godzin zajęć z integracji sensorycznej, 429 godzin usprawniania rehabilitacyjnego, 396 godzin zajęć z terapii ręki.

W załączeniu: sprawozdanie końcowe z realizacji projektu