„TWOJA POMOC - MÓJ SUKECES- terapia dzieci niepełnosprawnych”

11 kwiecień 2022r.

Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków PFRON w kwocie: 396 600,00.

Koszt całego projektu w pierwszym roku realizacji wynosi: 415 200,00.

Wkład własny: 45 600,00, w tym dofinansowanie z Gminy Miasto Płock: 29 000,00, środki własne ze źródeł niepublicznych: 16 600,00

Termin realizacji projektu:

Projekt będzie on realizowany od 1 kwietnia 2022r. do 31 marca 2025 r. Obejmuje przeprowadzenie zajęć usprawniających indywidualnych z 44 dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 0 do 7-9 roku życia. Pierwszy rok realizacji projektu trwa od 1 kwietnia 2022r. do 31 marca 2023 r.

Nazwa projektu: „TWOJA POMOC - MÓJ SUKECES- terapia dzieci niepełnosprawnych”.

Warunki rekrutacji do projektu:

Dzieci biorące udział w projekcie są obecnie podopiecznymi prowadzonego przez Stowarzyszenie "Jestem" Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej i wymagają kontynuacji terapii. Pochodzą z miasta Płocka i subregionu płockiego tj. powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Są to dzieci z aktualnymi orzeczeniami o niepełnosprawności. Zagrożenia realizacji projektu mogą być spowodowane nieobecnością dziecka na zajęciach z powodu choroby lub uczestniczenia w rehabilitacji ruchowej (turnusy). Mimo nieobecności, dziecko odbędzie zajęcia terapeutyczne zgodnie z przydziałem w innym terminie. Jeśli rodzic nie wyrazi chęci zrealizowania zajęć, będą one przyznane innemu dziecku. Wówczas niektóre dzieci będą miały więcej zajęć w miesiącu, inne mniej. Liczba zajęć przeprowadzona przez jednego terapeutę nie zmieni się. Innym zagrożeniem może być nieobecność terapeuty (spowodowana chorobą). Wówczas zajęcia z dzieckiem zostaną także przełożone na inny termin. Kiedy rodzic zrezygnuje z terapii z powodu obiektywnych przyczyn, w miejsce tego beneficjenta zostanie przyjęte nowe dziecko, dla którego terapeuci ułożą IPD, dokonując wcześniej diagnozy funkcjonalnej. Z doświadczenia wiemy, że nie wszystkie przyjęte dzieci będą potrzebowały terapii logopedycznej. W takich przypadkach ich godziny zostaną przydzielone innym dzieciom najbardziej potrzebującym. O tym zadecyduje zespół terapeutów.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

Dzieci niepełnosprawne będą usprawniane w zależności od potrzeb przez następujących specjalistów: pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, rehabilitanta, terapeutę usprawniania ręki. W sumie w ramach pierwszego projektu przewidzianych jest 4587 godzin pracy z dziećmi.

Miejsce realizacji zajęć:

Zajęcia będą się odbywały w Ośrodku Pomocy Rewalidacyjnej przy Stowarzyszeniu JESTEM w Płocku ul. 3-go Maja 16. Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty (niektóre soboty), w godzinach 9.00-18.00, w salach Stowarzyszenia odpowiednio przygotowanych z wykorzystaniem zgromadzonych przez Stowarzyszenie pomocy psychoedukacyjnych i sprzętu specjalistycznego. Będą trwały każdorazowo 60 minut.

Rodzic może uczestniczyć w tych zajęciach lub otrzymywać informację o ich przebiegu. Specjaliści będą także udzielać informacji, porad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. Zajęcia będą miały na celu wspomaganie rozwoju dzieci, maksymalne ich usprawnianie w każdej zaburzonej sferze, aby w efekcie uzyskać u nich jak największą samodzielność w codziennym funkcjonowaniu. Szczegółowe działania podejmowane z dzieckiem zostaną zaplanowane w Indywidualnych Planach Działania.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu: łącznie 4620 godzin

Zajęcia pedagogiczne: 1452 godziny zajęć (2 pedagogów specjalnych),

Zajęcia logopedyczne: 1452 godziny zajęć (2 logopedów),

Zajęcia z integracji sensorycznej: 858 godzin zajęć (3 terapeutów),

Zajęcia rehabilitacyjne: 429 godzin zajęć (1rehabilitant),

Zajęcia z terapii ręki: 429 godzin zajęć (2 pedagogów)

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

Wybranie 44 dzieci niepełnosprawnych do projektu – kwiecień 2022 r.

Ułożenie Indywidualnego Planu Działania dla nowych dzieci w ramach przyjęć – kwiecień, maj 2022 r.

Przeprowadzenie zajęć pedagogicznych - od 1 kwietnia 2022 r, do 31 marca 2032 r. (z pominięciem sierpnia 2022 r. miesiąc urlopowy)

Przeprowadzenie zajęć logopedycznych - od 1 kwietnia 2022 r, do 31 marca 2023 r. (z pominięciem sierpnia 2022 r. miesiąc urlopowy)

Przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych - od 1 kwietnia 2022 r, do 31 marca 2023 r. (z pominięciem sierpnia 2022 r. miesiąc urlopowy)

Przeprowadzenie zajęć z terapii ręki - od 1 kwietnia 2022 r, do 31 marca 2023 r. (z pominięciem sierpnia 2022 r. miesiąc urlopowy)

Przeprowadzenie zajęć z integracji sensorycznej - od 1 kwietnia 2022 r, do 31 marca 2023r. (z pominięciem sierpnia 2022 r. miesiąc urlopowy)

Wrzesień 2022 r.

Złożono sprawozdanie częściowe z realizacji projektu. W okresie sprawozdawczym tj. od marca do końca sierpnia 2022 r. przeprowadzono łącznie 1676 godzin zajęć, w tym: 524 godzin terapii pedagogicznej, 528 godzin terapii logopedycznej, 310 godzin zajęć z integracji sensorycznej, 156 godzin usprawniania rehabilitacyjnego, 153 godzin zajęć z terapii ręki. Jedna osoba niepełnosprawna odeszła z projektu ze względu na limity wiekowe i osiągnięte efekty. Jedno dziecko zmarło.

W załączeniu sprawozdanie częściowe z realizacji projektu

„Będę bardziej samodzielny – terapia dzieci niepełnosprawnych”. (projekt 3 letni)

Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa zadania: „Będę bardziej samodzielny – terapia dzieci niepełnosprawnych”. (projekt 3 letni)

Dofinansowanie: 856 480,00

Całkowita wartość: 988 986,00

Krótki opis zadania:

Niniejszy projekt obejmuje przeprowadzenie zajęć usprawniających indywidualnych z 44 dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 0 do 7-9 roku życia. Dzieci te są podopiecznymi prowadzonego przez Stowarzyszenie "Jestem" Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej i wymagają specjalnej terapii wspomagającej ich rozwój. Pochodzą z miasta Płocka i subregionu płockiego tj. powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Są to dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, które będą usprawniane w zależności od potrzeb przez następujących specjalistów: pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, rehabilitanta, terapeutę usprawniania ręki.

1/ W roku 2019/2020 zrealizowano 4488 godzin pracy z dziećmi, w tym: 1433 godziny terapii pedagogicznej (2 pedagogów specjalnych), 1440 godzin terapii logopedycznej (2 logopedów), 832 godzin zajęć z integracji sensorycznej (2 terapeutów), 416 godzin zajęć rehabilitacyjnych (1 rehabilitant), 367 godzin zajęć z zakresu terapii ręki (1 terapeuta usprawniania ręki).

2/ W roku 2020/2021 zrealizowano 4587 godzin pracy z dziećmi, w tym: 1452 godzin terapii pedagogicznej (2 pedagogów specjalnych), 1452 godzin terapii logopedycznej (2 logopedów), 858 godzin zajęć z integracji sensorycznej (3 terapeutów), 429 godzin zajęć rehabilitacyjnych (1 rehabilitant), 396 godzin zajęć z terapii ręki (2 terapeutów usprawniania ręki).

3/ W roku 2021/2022 przewidzianych jest 4587 godzin pracy z dziećmi, w tym: 1452 godziny terapii pedagogicznej (2 pedagogów specjalnych), 1452 godziny terapii logopedycznej (2 logopedów), 858 godzin zajęć z integracji sensorycznej (3 terapeutów), 429 godzin zajęć rehabilitacyjnych (1 rehabilitant), 396 godzin zajęć z zakresu terapii ręki (2 terapeutów usprawniania ręki).

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty, w godzinach 9.00-18.00, w soboty w godzinach 8.00-14.00 w salach Stowarzyszenia odpowiednio przygotowanych z wykorzystaniem zgromadzonych przez Stowarzyszenie pomocy psychoedukacyjnych i sprzętu specjalistycznego. Trwają każdorazowo 60 minut (w tym konsultacje/rozmowy z rodzicami). Rodzic może uczestniczyć w zajęciach lub otrzymywać informację o ich przebiegu. Specjaliści udzielają informacji, porad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. Zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju dzieci, maksymalne ich usprawnianie w każdej zaburzonej sferze, aby w efekcie uzyskać u nich jak największą samodzielność w codziennym funkcjonowaniu (szczegółowe cele odnoszą się do każdego rodzaju zajęć i są zamieszczane w projektach). Szczegółowe działania podejmowane z dzieckiem są zaplanowane w Indywidualnych Planach Działania (IPD). IPD są otwarte tzn., że terapeuci w każdej chwili mogą wprowadzać zmiany stosowne do rozwoju dzieci ich postępów. Terapeuci po przeprowadzeniu zajęć sporządzają krótkie notatki, które są opatrzone bieżącą datą. Pod nimi podpisują się terapeuci i rodzice.

Ten sam projekt jest dofinansowany z państwowych funduszy celowych – Gminy Miasto Płock. W roku 2019 realizowany był pod nazwą: „Moja szansa na samodzielność – terapia dzieci niepełnosprawnych wsparcie ich rodzin”. (w oparciu o umowę 3 – letnią z 2017 r.)

Dofinansowanie wynosiło: 45 000,00

W roku 2020 realizowany był pod nazwą: „Będę bardziej samodzielny – terapia dzieci niepełnosprawnych wsparcie ich rodzin”.

Dofinansowanie wynosiło: 50 000,00

W roku 2021 realizowany był pod nazwą: „Będę bardziej samodzielny – terapia dzieci niepełnosprawnych wsparcie ich rodzin”.

Dofinansowanie wynosiło: 40 000,00

Całość dofinansowania: 135 000,00

„Będę bardziej samodzielny - terapia dzieci niepełnosprawnych” trzeci rok realizacji projektu 01 kwiecień 2021r. – 31 marzec 2022r.

9 kwiecień 2021r.

Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków PFRON w kwocie: 301 276,00. Koszt całego projektu w trzecim roku realizacji wynosi: 344 376,00.

Termin realizacji projektu:

Trzeci rok będzie on realizowany od 1 kwietnia 2021r. do 31 marca 2022 r. Obejmuje przeprowadzenie zajęć usprawniających indywidualnych z 44 dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 0 do 7-9 roku życia.

Warunki rekrutacji do projektu:

Dzieci biorące udział w projekcie są obecnie podopiecznymi prowadzonego przez Stowarzyszenie "Jestem" Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej i wymagają kontynuacji terapii. Pochodzą z miasta Płocka i subregionu płockiego tj. powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Są to dzieci z aktualnymi orzeczeniami o niepełnosprawności.

Zagrożenia realizacji projektu mogą być spowodowane nieobecnością dziecka na zajęciach z powodu choroby lub uczestniczenia w rehabilitacji ruchowej (turnusy). Mimo nieobecności, dziecko odbędzie zajęcia terapeutyczne zgodnie z przydziałem w innym terminie. Jeśli rodzic nie wyrazi chęci zrealizowania zajęć, będą one przyznane innemu dziecku. Wówczas niektóre dzieci będą miały więcej zajęć w miesiącu, inne mniej. Liczba zajęć przeprowadzona przez jednego terapeutę nie zmieni się. Innym zagrożeniem może być nieobecność terapeuty (spowodowana chorobą). Wówczas zajęcia z dzieckiem zostaną także przełożone na inny termin. Kiedy rodzic zrezygnuje z terapii z powodu obiektywnych przyczyn, w miejsce tego beneficjenta zostanie przyjęte nowe dziecko, dla którego terapeuci ułożą IPD, dokonując wcześniej diagnozy funkcjonalnej. Z doświadczenia wiemy, że nie wszystkie przyjęte dzieci będą potrzebowały terapii logopedycznej. W takich przypadkach ich godziny zostaną przydzielone innym dzieciom najbardziej potrzebującym. O tym zadecyduje zespół terapeutów.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

Dzieci niepełnosprawne będą usprawniane w zależności od potrzeb przez następujących specjalistów: pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, rehabilitanta, terapeutę usprawniania ręki. W sumie w ramach projektu przewidzianych jest 4587 godzin pracy z dziećmi.

Miejsce realizacji zajęć:

Zajęcia będą się odbywały w Ośrodku Pomocy Rewalidacyjnej przy Stowarzyszeniu JESTEM w Płocku ul. 3-go Maja 16. Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty (niektóre soboty), w godzinach 9.00-18.00, w soboty w godzinach 8.00-14.00 w salach Stowarzyszenia odpowiednio przygotowanych z wykorzystaniem zgromadzonych przez Stowarzyszenie pomocy psychoedukacyjnych i sprzętu specjalistycznego. Będą trwały każdorazowo 60 minut. Rodzic może uczestniczyć w tych zajęciach lub otrzymywać informację o ich przebiegu. Specjaliści będą także udzielać informacji, porad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

Zajęcia będą miały na celu wspomaganie rozwoju dzieci, maksymalne ich usprawnianie w każdej zaburzonej sferze, aby w efekcie uzyskać u nich jak największą samodzielność w codziennym funkcjonowaniu. Szczegółowe działania podejmowane z dzieckiem zostaną zaplanowane w Indywidualnych Planach Działania.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

Zajęcia pedagogiczne: 1452 godziny zajęć (2 pedagogów specjalnych),

Zajęcia logopedyczne: 1452 godziny zajęć (2 logopedów),

Zajęcia z integracji sensorycznej: 858 godzin zajęć (3 terapeutów),

Zajęcia rehabilitacyjne: 429 godzin zajęć (1rehabilitant),

Zajęcia z terapii ręki: 396 godzin zajęć (2 pedagogów)

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

Wybranie 44 dzieci niepełnosprawnych do projektu – kwiecień 2021 r.

Ułożenie Indywidualnego Planu Działania dla nowych dzieci w ramach przyjęć – kwiecień, maj 2021 r.

Przeprowadzenie zajęć pedagogicznych - od 1 kwietnia 2021 r, do 31 marca 2022 r. (z pominięciem sierpnia 2021 r. miesiąc urlopowy)

Przeprowadzenie zajęć logopedycznych - od 1 kwietnia 2021 r, do 31 marca 2022 r. (z pominięciem sierpnia 2021 r. miesiąc urlopowy)

Przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych - od 1 kwietnia 2021 r, do 31 marca 2022 r. (z pominięciem sierpnia 2021 r. miesiąc urlopowy)

Przeprowadzenie zajęć z terapii ręki - od 1 kwietnia 2021 r, do 31 marca 2022 r. (z pominięciem sierpnia 2021 r. miesiąc urlopowy)

Przeprowadzenie zajęć z integracji sensorycznej - od 1 kwietnia 2021 r, do 31 marca 2022r. (z pominięciem sierpnia 2021 r. miesiąc urlopowy)

Wrzesień 2021 r.

Złożono sprawozdanie częściowe z realizacji projektu. W okresie sprawozdawczym tj. od marca do końca sierpnia 2021 r. przeprowadzono łącznie 1658 godzin zajęć, w tym: 519 godzin terapii pedagogicznej, 528 godzin terapii logopedycznej, 309 godzin zajęć z integracji sensorycznej, 156 godzin usprawniania rehabilitacyjnego, 146 godzin zajęć z terapii ręki. Trzy osoby niepełnosprawne odeszły z projektu ze względu na limity wiekowe i osiągnięte efekty. Jedno dziecko na prośbę matki odeszło ze względu na stan zdrowia.

W załączeniu sprawozdanie częściowe z realizacji projektu

31 marzec 2022r. Zakończenie projektu: W marcu terapeuci opisali postępy podopiecznych - dzieci niepełnosprawnych biorących udział w projekcie. Postępy zostały zamieszczone w EGW. Terapeuci wypełnili także Arkusze Diagnoz w zakresie prowadzonych przez nich zajęć, co pomogło porównać funkcjonowanie dzieci przed i po terapii. W okresie sprawozdawczym tj. od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. przeprowadzono łącznie 4587 godzin zajęć, w tym: 1452 godzin terapii pedagogicznej, 1452 godzin terapii logopedycznej, 858 godzin zajęć z integracji sensorycznej, 429 godzin usprawniania rehabilitacyjnego, 396 godzin zajęć z terapii ręki.

W załączeniu: sprawozdanie końcowe z realizacji projektu