Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jesteśmy prekursorem na naszym terenie we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań w tym zakresie. W 2007r. jako jedna z dziesięciu organizacji w Polsce podpisaliśmy z PFRON porozumienie trzyletnie dot. realizacji programu pilotażowego „Trener Pracy - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych. W ramach tego programu w latach 2007 -2010 realizowaliśmy projekt „Będę pracownikiem”. Adresowany był on do osób w wieku od 20 do 35 lat, z niepełnosprawnością intelektualną bądź złożoną, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, o niskim poziomie wykształcenia, nie posiadających kwalifikacji zawodowych. Z uwagi na stopień niepełnosprawności osoby te nie były one w stanie samodzielnie znaleźć, podjąć i utrzymać pracę. Ogółem w pilotażu wzięło udział 37 beneficjentów a 28 podjęło zatrudnienie. Po zakończeniu tego projektu corocznie prowadzimy praktyki zawodowe. Mają one na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w zakresie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Stanowią często pierwsze doświadczenie w kontaktach ze środowiskiem pracy. Działania te są adresowane do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Płocku, którzy przeszli często wieloletnią rehabilitację społeczno-zawodową a jednocześnie nadal nie pozyskali zatrudnienia i pozostają w tych placówkach. Z naszych doświadczeń wynika, że najlepszą formą rehabilitacji zawodowej jest nauka pracy na stanowisku w firmie poprzez wykonywanie konkretnych czynności. W ramach tych projektów beneficjenci otrzymują usługi osobistego asystenta zawodowego, psychologa i doradcy zawodowego.

Rehabilitację zawodową możemy realizować dzięki współpracy z kilkoma płockimi firmami.

Nasi podopieczni podczas praktyk: