Statut stowarzyszenia pomocy osobom z niepołnosprawnością umysłową „Jestem” z dnia 11.04.2014r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” zwane dalej stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn. zm.), art.20,21, Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 28, poz.146), art.23.

§ 2.

Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą „Jestem”.

§ 3.

Siedziba władz stowarzyszenia mieści się w Płocku i może być przeniesiona w jakiekolwiek inne miejsce decyzją Zarządu stowarzyszenia.

§ 4.

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Stowarzyszenie może współdziałać, a także być członkiem innych organizacji o podobnych celach.

Rozdział II

Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 6.

1.  Celem stowarzyszenia są wszechstronne działania na rzecz stworzenia warunków do pełnego rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym oraz poprawy ich wizerunku w społeczeństwie a także wsparcie ich rodzin.

2.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego tj.:

 • udzielanie pomocy bezpośredniej oraz poradnictwa zawodowego osobom niepełnosprawnym umysłowo
 • propagowanie konieczności tworzenia miejsc pracy wśród potencjalnych pracodawców i środowisku lokalnym
 • prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 • organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej
 • organizowanie i prowadzenie ośrodków pomocy rewalidacyjnej
 • tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
 • tworzenie i prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego/chronionego dla osób niepełnosprawnych
 • sprzedaż wyrobów wytwarzanych przez osoby niepełnosprawne
 • prowadzenie działalności związanej ze sportem np. organizowanie olimpiad sportowych osób niepełnosprawnych
 • wydawanie czasopism i informatorów poświęconych problemom wychowania, opieki i aktywności społecznej osób z upośledzeniem umysłowym
 • wydawanie materiałów edukacyjnych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych
 • organizowanie kiermaszy, targów i wystaw
 • organizowanie wypoczynku i imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych
 • prowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych
 • poradnictwo, kursy szkolenia dla rodzin osób niepełnosprawnych

3.  skreślony

4.  skreślony

5.  skreślony

6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego tj.:

 • udzielanie pomocy bezpośredniej oraz poradnictwa zawodowego osobom niepełnosprawnym umysłowo
 • propagowanie konieczności tworzenia miejsc pracy wśród potencjalnych pracodawców i środowisku lokalnym
 • prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 • organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej
 • organizowanie i prowadzenie ośrodków pomocy rewalidacyjnej
 • tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
 • tworzenie i prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób niepełnosprawnych
 • sprzedaż wyrobów wytwarzanych przez osoby niepełnosprawne
 • prowadzenie działalności związanej ze sportem np. organizowanie olimpiad sportowych osób niepełnosprawnych
 • wydawanie czasopism i informatorów poświęconych problemom wychowania, opieki i aktywności społecznej osób z upośledzeniem umysłowym
 • wydawanie materiałów edukacyjnych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych
 • organizowanie kiermaszy, targów i wystaw
 • organizowanie wypoczynku i imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych
 • prowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych, poradnictwo, kursy szkolenia dla rodzin osób niepełnosprawnych

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7.

1.  Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania, który ukończył 18 rok życia.

2. Członkostwo w stowarzyszeniu uzyskuje osoba, która złoży pisemną deklarację członkowską.

3.  Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu.

4.  Członkowie stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i wspierających.

§ 8.

1.  Członek zwyczajny ma prawo do:

 • czynnego i biernego wyboru władz stowarzyszenia
 • zgłaszania wniosków w sprawie działalności stowarzyszenia

2.  Członek zwyczajny ma obowiązek:

 • aktywnie uczestniczyć w działalności stowarzyszenia
 • przestrzegać statutu, regulaminów oraz uchwał władz stowarzyszenia
 • uczestniczyć w Walnym Zebraniu stowarzyszenia
 • regularnie wpłacać składki członkowskie

3.  Członkiem wspierającym stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna nie zobowiązana do płacenia składek członkowskich, ale wspierająca jego działalność w formie materialnej lub wkładu pracy.

4.  Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, ale ma prawo zgłaszania władzom stowarzyszenia wniosków dotyczących działalności stowarzyszenia.

5.  Utrata członkostwa następuje w razie:

 • dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu
 • skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres roku pomimo
 • wcześniejszego pisemnego upomnienia
 • wykluczenia uchwałą Zarządu stowarzyszenia – w tym wypadku członkowi przysługuje prawo
 • odwołania się od tej decyzji do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni
 • śmierci członka

6.  Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział IV

Struktura i władze stowarzyszenia

§ 9.

1.  Władzami stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

2.  Kadencja władz stowarzyszenia trwa 4 lata.

3.  Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

4.  W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie , a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

5.  Wszystkie organy statutowe Stowarzyszenia podejmują uchwały zwykłą większością głosów  w obecności co najmniej połowy członków organu z zastrzeżeniem § 10 ust. 3.
§ 10.

1.  Walne Zebranie jest najwyższą władzą stowarzyszenia. Zwoływane jest w trybie zwyczajnym raz w roku (w pierwszym półroczu) oraz w trybie nadzwyczajnym na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub czwartej części liczby członków stowarzyszenia.

2.  Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

 • ustalanie głównych kierunków działalności stowarzyszenia
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • uchwalanie zmian w statucie stowarzyszenia
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
 • wybór oraz odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

3.  Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością  ? głosów w obecności co najmniej ? liczby członków.

4.  skreślony.

5.  Do kierowania stowarzyszeniem Walne Zebranie wybiera w tajnym głosowaniu Zarząd w liczbie od czterech do pięciu osób.

§ 11.

1.  Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia.

2.  Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia
 • zatwierdzanie sprawozdań z działalności
 • określanie zasad gospodarki finansowej i budżetu stowarzyszenia
 • zwoływanie Walnego Zebrania
 • weryfikacja poszczególnych członków i przyjmowanie nowych członków
 • przyjmowanie i zwalnianie pracowników stowarzyszenia według zasad ustalonych Kodeksem Pracy
 • powoływanie komitetów, sekcji, grup roboczych do realizacji konkretnych zadań wynikających ze statutowych celów stowarzyszenia
 • zarządzanie majątkiem i funduszami stowarzyszenia

3.  Zarząd składa się z czterech do pięciu członków stowarzyszenia.

4.  Spośród swego grona Zarząd wybiera w tajnym głosowaniu Prezesa Zarządu.

5.  Zebrania Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż dwa razy do roku.

6.  Do zakresu działań Prezesa Zarządu należy:

 • prowadzenie bieżącej działalności stowarzyszenia
 • reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
 • opracowywanie i przedstawianie Zarządowi planów i sprawozdań rocznych oraz kadencyjnych
 • prowadzenie wszelkich innych spraw wynikających z postanowień statutu.

7.  Do składania oświadczeń woli, innych czynności prawnych oraz przyjmowania i zwalniania pracowników, reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych oraz finansowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Stowarzyszenia lub dwóch członków Zarządu.

§ 12.

1.  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia.

2.  Komisję Rewizyjną złożoną z trzech osób wybiera Walne Zebranie spośród członków stowarzyszenia w tajnym głosowaniu.

3.  Komisja Rewizyjna stanowi organ odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:

 • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,  we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

4.  Członkowie Komisji Rewizyjnej winni być informowani każdorazowo o terminie zebrania Zarządu   i mogą w nim uczestniczyć z głosem doradczym.

5.  Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.

6.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrze, ale przynajmniej raz w roku.

7.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności stowarzyszenia,
 • przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków wynikających z oceny działalności statutowej i finansowej stowarzyszenia
 • składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności,
 • prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu.

8.  Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów z tytułu  pełnienia funkcji lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne  wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 13.

1.  Majątek stowarzyszenia stanowią fundusze, nieruchomości i rzeczy ruchome.

2.  Majątek stowarzyszenia powstaje:

 • ze składek członkowskich
 • z darowizn, spadków i zapisów
 • ze świadczeń członków, którzy wspierają stowarzyszenie
 • z dotacji
 • z dochodów z nieruchomości i rzeczy ruchomych
 • ze zbiórek publicznych
 • z dochodów z własnej działalności gospodarczej
 • z innych wpływów

3.  Na podstawie uchwały Walnego Zebrania stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizacje celów statutowych stowarzyszenia.

4.  Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 14.

1.  W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.  Inne osoby będące członkami stowarzyszenia mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

§ 15.

1.  Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązywanie stowarzyszenia

§ 16.

1.  Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie.

2.  W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia powoływana jest Komisja Likwidacyjna.

3.  Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek stowarzyszenia.

4.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach i Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie.

Tekst jednolity Statutu przyjęty przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” w 11 kwietnia 2014r.